Statut Fundacji

STATUT
Fundacji Centrum Aktywności Ruchowej
(tekst jednolity)

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§1.

Fundacja pod nazwą Fundacja Centrum Aktywności Ruchowej, zwana dalej „Fundacją", ustanowiona przez Macieja Komarka zwanego dalej „Fundatorem", aktem notarialnym Rep. A 2012/2022, sporządzonym przez notariusza Tomasza Tulaję w Kancelarii Notarialnej Alina Katarzyna Kałuża, Tomasz Tulaja spółka cywilna w Czechowicach-Dziedzicach w dniu 09.03.2022 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

Fundacja jest apolityczna oraz neutralna światopoglądowo.

§2.

Fundacja posiada osobowość prawną. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Pszczyna.

§4.

1.     Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2.       Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

 

Rozdział 2. Cele i zasady działania Fundacji

§5.

1.     Celami głównymi Fundacji są:

1)     Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej,

2)     Prowadzenie działalności sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku,

3)     Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i wychowawczej,

 

2.     Pozostałe cele Fundacji:

1)     Propagowanie rozwoju sportu wśród młodzieży, postaw otwartości i tolerancji społecznej,

2)     Stwarzanie właściwych warunków do uprawniania sportów oraz specjalistycznego szkolenia w tej dziedzinie.

3)     Promocja sportu i turystyki aktywnej oraz rywalizacji sportowych wg zasad fair play,

4)     Propagowanie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowości oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie podczas organizowanych wyjazdów (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych),

5)     Propagowanie aktywnej turystyki i krajoznawstwa,

6)     Promowanie wolontariatu,

7)     Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

8)     Promowanie zdrowego trybu życia oraz zdrowego stylu odżywania się,

9)     Przeciwdziałanie uprzedzeniom na tle rasowym, etnicznym, ze względu na orientację seksualną, pochodzenie, wyznanie, wiarę,

10)  Działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

 

§ 6.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1)     Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

2)     Prowadzenie szkolenia sportowego,

3)     Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,

4)     Organizowanie wyjazdów i wycieczek,

5)     Organizowanie i udział w zawodach sportowych i eventach rekreacyjnych,

6)     Zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego,

7)     Prowadzenie szkoleń z zakresu sportu, turystyki i rekreacji oraz promocji zdrowia,

8)     Organizowanie imprez charytatywnych i integracyjnych,

9)     Wydawanie publikacji prosportowych i prozdrowotnych,

10)   Prowadzenie obiektów sportowych

11)  Wspieranie działalności innych organizacji pozarządowych

 

 

§7.

1.     Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób, podmiotów lub organizacji zbieżną z jej celami.

2.     Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

 

 

Rozdział 3. Majątek i dochody Fundacji

 

§ 8

1.     Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2.     Przychody Fundacji pochodzą z:

a.     Darowizn, spadków, zapisów,

b.     Dotacji i subwencji,

c.     Zbiórek publicznych,

d.     Z majątku Fundacji,

e.     Odsetek i lokat bankowych,

f.      Odpłatnej działalności pożytku publicznego,

 

 

Rozdział 4. Władze Fundacji

 

§ 9.

Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem”.

 

§ 10.

1.     Zarząd Fundacji składa się z trzech osób.

2.     Członków pierwszego Zarządu powołuje Fundator.

3.     Fundator powołuje Prezesa pierwszego Zarządu.

4.     Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieograniczony.

5.     Fundator może być członkiem Zarządu oraz Prezesem Zarządu.

6.     Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:

a.     złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,

b.     śmierci członka Zarządu,

c.     odwołania członka Zarządu.

7.     Zarząd może odwołać swego członka w drodze uchwały, bez udziału samego zainteresowanego, podjętej jednomyślnie przez pozostałych członków zarządu. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w szczególności w przypadku:

a.     choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji członka Zarządu,

b.     niewykonywania lub nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu,

c.     istotnego naruszenia postanowień Statutu.

8.     W przypadku rezygnacji, śmierci członka zarządu lub odwołania członka zarządu w trybie opisanym w ustępie 7 skład Zarządu zostaje uzupełniony przez pozostałych członków Zarządu w drodze jednomyślnej uchwały. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Zarządu w trybie określonym w zdaniu pierwszym skład zarządu zostaje uzupełniony przez Fundatora.

9.     Niezależnie od postanowień zawartych w ustępie 7 i 8, Fundator uprawniony jest w każdym czasie do odwołania poszczególnych członków Zarządu, jak i całego Zarządu. W przypadku odwołania poszczególnych członków Zarządu albo całego Zarządu przez Fundatora, Fundator ma wyłączną kompetencję do uzupełnienia składu Zarządu albo powołania nowego Zarządu.

 

§ 11.

1.     Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu.

2.     Posiedzenia Zarządu powinny być zwoływane w sposób zapewniający skuteczne poinformowanie o posiedzeniu każdego członka Zarządu (np. pisemnie, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów elektronicznych lub w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do członka Zarządu).

3.     Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

4.     Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, chyba że statut wymaga większości kwalifikowanej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Dla ważności uchwał podejmowanych przez Zarząd wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch członków Zarządu.       

 

§ 12.

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji, które jest niezależne od wynagrodzenia pobieranego z tytułu stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej.

 

§ 13.

1.     Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.     Do zadań Zarządu należy:

a.     uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b.     uchwalanie regulaminów,

c.     sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

d.     ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e.     podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

f.      przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g.     podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,

h.     zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych,

i.      wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

j.      wyrażanie zgody na połączenie z inną Fundacją.

 

 

Rozdział 5. Sposób Reprezentacji

 

§ 14

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania umów oraz udzielania pełnomocnictw w imieniu Fundacji uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

Rozdział 6. Zmiana Statutu

 

§ 15

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć również celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

 

Rozdział 7. Połączenie z inną fundacją

§ 16

1.     Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2.     W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd.

3.     Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

 

Rozdział 8. Likwidacja Fundacji

§ 17

1.     Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.     Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

3.     Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów członków

 

§ 18

O przeznaczeniu środków finansowych i majątku, pozostałych po likwidacji Fundacji, decyduje uchwała Zarządu Fundacji.