KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA PÓŁKOLONII

I. ORGANIZATORZY:
ORGANIZATOR:
Centrum Aktywności Ruchowej
ul. Bogedaina 22 w Pszczynie Kontakt: 575-723-237
WSPÓŁORGANIZATOR:
Miejski Klub Sportowy ISKRA
ul. Bogedaina 22 w Pszczynie Kontakt: 665-736-645
II. TERMIN: 11-15.02.2019
III. MIEJSCE: Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie, ul. Kazimierza Wielkiego 5

……………………………………………..
pieczątka i podpis organizatora

IV. DANE UCZESTNIKA :
1. Imię i nazwisko dziecka {Imię i nazwisko dziecka}
2. Data i miejsce urodzenia {Data i miejsce urodzenia}
3. PESEL {PESEL}
4. Adres {Adres}
5. Nr telefonu rodziców {Nr telefonu rodziców}
6. Adres rodziców /opiekunów/ w czasie pobytu dziecka w placówce {Adres rodziców /opiekunów/ w czasie pobytu dziecka w placówce}


WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Przed zgłoszeniem udziału w półkolonii rodzice /opiekunowie/ winni zapoznać się z niniejszymi warunkami.
2. Wypełniona i podpisana „karta zgłoszeniowa” wraz z odpłatnością traktowana jest jako umowa pomiędzy organizatorem, a rodzicem /opiekunem/.
3. Dziecko umieszczone zostaje na liście uczestników półkolonii po dostarczeniu „Karty Zgłoszeniowej” i wpłaceniu zaliczki w wysokości 130zł. Pozostała odpłatność musi zostać dokonana najpóźniej w dniu rozpoczęcia półkolonii – można dokonać wpłaty w dniu rozpoczęcia na miejscu półkolonii u organizatora. Nie dokonanie w terminie wpłaty jest traktowane jako rezygnacja z winy uczestnika ze skutkami wynikającymi z warunków.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania drobnych zmian w programie /wynikłych z przyczyn od niego niezależnych, pogodowych, losowych /.
5. Uczestnik półkolonii /jego opiekun prawny/ ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone z jego winy.
6. Niewykorzystanie przez uczestnika z przyczyn leżących po jego stronie świadczeń objętych programem imprezy nie może stanowić podstawy do obniżenia lub zwrotu odpłatności.
7. Rezygnacja z udziału w półkolonii może nastąpić w formie krótkiego pisemnego oświadczenia, a za datę przyjmuje się dzień otrzymania informacji przez organizatora.
8. Koszty rezygnacji z imprezy;
o do 10 dni przed rozpoczęciem półkolonii zwracane są koszty zaliczki,
o od 10 do 3 dni – zwracane jest 50% zaliczki,
o przy rezygnacji krótszej niż 3 dni od rozpoczęcia półkolonii potrącane jest 100% zaliczki,
o przy rezygnacji w trakcie trwania półkolonii koszty nie będą zwracane.
9. W przypadku powtarzających się problemów wychowawczych organizator zastrzega sobie możliwość dyscyplinarnego usunięcia uczestnika z półkolonii bez zwrotu kosztów.
10. Organizator odpowiada za prawidłowy, zgodny z programem przebieg imprezy, oraz odpowiedni poziom świadczonych usług.
11. W szczególnych przypadkach rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na przewóz dziecka samochodami prywatnymi, transportem publicznym (autokar, pociąg, autobus).
12. Rodzice/Opiekunowie dziecka wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji, korespondencji oraz informacji reklamowych CAR, AMP, MKS Iskra drogą mailową (udostępniony w tym celu identyfikujący mnie adres elektroniczny) oraz drogą esemesową zgodnie z Ustawą z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną.
13. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa i wyrażam zgodę na udział dziecka w zajęciach /pod okiem instruktora/. Podałem/am wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki. Jednocześnie informuję, że dziecko nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w półkolonii o profilu rekreacyjno – sportowym. W razie zagrożenia życia zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operację.

……………………………………………………….
Data i podpis rodziców /opiekunów/

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH REKREACYJNO-SPORTOWYCH
1. Uczestnik półkolonii jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu oraz podporządkowania się poleceniom kadry (kierownik, trener, opiekunowie) oraz do aktywnego uczestniczenia w zajęciach.
2. Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędny do przewidzianych zajęć sprzęt.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, aparat fotograficzny, telefon komórkowy oraz inne rzeczy wartościowe zagubione lub skradzione podczas trwania półkolonii.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty oraz inne cenne rzeczy posiadane przez Uczestnika niezdeponowane u trenera lub kierownika.
5. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie oraz miejscach realizacji programu (m.in. przepisy przeciwpożarowe, poruszanie się po drogach publicznych), z którymi zapoznał są przed rozpoczęciem półkolonii.
6. Uczestnicy półkolonii nie mogą korzystać ze sprzętu sportowego bez zgody i nadzoru opiekuna (trenera).
7. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu rekreacyjno-sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem, poszanowaniem tego sprzętu i utrzymaniem porządku na terenie obiektu. Rodzice lub Opiekunowie są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez swoje dziecko.
8. W stosunku do Uczestników nieprzestrzegających zasad objętych regulaminem, zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich do przewinienia środków dyscyplinujących takich jak – upomnienie, nagana, powiadomienie rodziców lub opiekunów.
9. Podczas trwania półkolonii będąc pod opieką kadry szkoleniowej – uczestników obowiązuje całkowity zakaz :
– spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używanie środków odurzających,
– niszczenia lub używania sprzętów i wyposażenia niezgodnie z ich przeznaczeniem.
– samowolnego oddalania się z obiektu oraz z innych miejsc czasowego przebywania grupy.
– używania słów uznanych powszechnie za niecenzuralne.

Załączniki:
– Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka.
– Regulamin wycieczek autokarowych.
– Polityka RODO.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z powyższymi regulaminami i zobowiązujemy się do ich przestrzegania.

………..………………………………….……………………………………….
(Podpis rodzica/opiekuna i uczestnika)


Załącznik 1
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka w celu promocji zdrowego i aktywnego trybu życia od najmłodszych lat
1. Oświadczam/y, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994r. wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego/naszego dziecka …………………………………………………….….. ………………………………………….. będącego uczestnikiem półkolonii zimowych.
2. Zgoda obejmuję wykorzystanie przez Centrum Aktywności Sportowej, MKS Iskra Pszczyna, Akademię Młodego Piłkarza lub przez inne osoby na zlecenie CAR lub AMP, MKS Iskra wizerunku mojego/naszego dziecka, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji działań, w których uczestniczy moje dziecko, w materiałach służących popularyzacji działań edukacyjnych oraz sportowych prowadzonych przez CAR i AMP poprzez rozpowszechnianie wizerunku w:
• mediach elektronicznych,
• w mediach społecznościowych typu facebook, twitter;
• prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach;
w okresie 5 lat od podpisania niniejszej zgody.
3. Oświadczam/y, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
4. CAR, AMP, MKS Iskra nie może przenieść na inne podmioty prawa do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszym Zezwoleniu.
5. Oświadczam/y, że niniejsze zezwolenie udzielam/y nieodpłatnie.
6. Oświadczam/y, że przysługuje mi/nam pełnia władzy rodzicielskiej i wydanie niniejszej zgody jest realizowane w ramach przysługującego mi/nam prawa oraz nie jest uzależnione od wyrażenia zgody przez inne osoby niewydające niniejszej zgody.

……………………..……………………………………………..
Miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

W przypadku, gdy zgoda dotyczy dziecka, które skończyło 13 rok życia dodatkowo wymagana jest pisemna zgoda samego dziecka wyrażona poniżej: Oświadczam, iż w ramach przysługującej mi ograniczonej zdolności do czynności prawnych potwierdzam, wyrażoną przez moich/mojego rodziców/rodzica/opiekunów prawnych/ opiekuna prawnego zgodę na wykorzystanie moje wizerunku w zakresie wyrażonym powyżej.

………………………………………………….………………………..
Data i podpis osoby, której wizerunek będzie wykorzystywany

Załącznik 2

Regulamin wycieczek autokarowych

1. Za przejazd uczestników odpowiedzialny jest kierownik obozu, lub wyznaczony przez niego opiekun.
2. Przed wyjazdem należy ustawić się na zbiórce w miejscu wyznaczonym przez kadrę.
3. Nie wolno podbiegać do autobusu.
4. Przed wyjazdem opiekun sprawdza imienną listę uczestników.
5. Oczekując na autokar uczestnicy stoją obok swojego bagażu (bagaż podpisany: imię i nazwisko).
6. Do autokaru wsiadamy dopiero po wyraźnym poleceniu kierownika lub wyznaczonego opiekuna.
7. Do autokaru wsiadamy kolejno, kolejno też zajmujemy miejsca siedzące wyznaczone przez opiekuna.
8. W autokarze zabrania się:
o Palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych używek
o Przemieszczania się po autokarze i podróżowania w pozycji stojącej
o Blokowania zamków, otwierania drzwi i samowolnego otwierania okien w czasie podróży
o Wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu i rzucania przedmiotami
o Obracania się tyłem do kierunku jazdy
o Spożywania posiłków i napojów
9. Po zakończonej podróży uczestnik oraz opiekun maja obowiązek sprawdzić czy zostały zabrane wszystkie bagaże i rzeczy osobiste przez uczestników, czy pozostawiono ład i porządek oraz czy nie dokonano uszkodzeń i zniszczeń (za dokonane uszkodzenia przez uczestnika koszty ponoszą rodzice/opiekunowie).

Załącznik 3 – Polityka RODO
Realizując obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego RODO, przedstawiamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach związanych z ich przetwarzaniem.
1. Administratorem danych osobowych Twoich i Twojego dziecka jest Centrum Aktywności Ruchowej z siedzibą w Pszczynie (adres: ul. Bogedaina 22, 43-200), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000681592, NIP: 6381825165, REGON: 367803772.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną można się z nami kontaktować w następujący sposób:
– z Administratorem:
I. numer telefonu: 575 723 237;
II. adres e-mail: fundacja@centrumar.pl
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celach:
I. świadczenia usług rekreacyjnych oferowanych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
II. kontaktu z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail w celu związanym ze świadczeniem usług rekreacyjnych, tj. potwierdzenia, przypomnienia, odwołania imprez, kolonii, półkolonii, eventów, obozów – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
III. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym telefonicznie – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
4. Dane osobowe Twoje i Twojego dziecka Administrator otrzymuje od Ciebie.
5. Administrator realizuje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Masz prawo do:
a) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
b) Dostępu do danych osobowych;
c) Żądania sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych;
d) Żądania uzupełnienia swoich danych osobowych, jeżeli są niekompletne;
e) Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
f) Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś, (ii) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu; w przypadku sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, o ile nie wykażemy, że istnieją uzasadnione, istotne podstawy do dalszego ich przetwarzania lub polegają na obronie naszych roszczeń; prawo sprzeciwu przysługuje także w sytuacji, kiedy dane osobowe przetwarzane są w zakresie marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora – w takim przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać zakończone natychmiast;
g) Żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
h) Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
i) Przenoszenia danych osobowych; zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
j) Złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
6. Dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, czyli takim, które współpracują przy realizacji kampanii marketingowych, wspierają obsługę, przede wszystkim podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich podania wiązałby się z brakiem możliwości realizacji celów, do jakich dane są zbierane.
8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
9. W ramach przetwarzania danych osobowych mogą one być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowej o produktach i usługach Administratora, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219). Zgoda jest dobrowolna i może zostać odwołana w każdym czasie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora dla celów marketingowych, związanych z przesyłaniem na podany przeze mnie adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowych pochodzących od Administratora. Zgoda jest dobrowolna i może zostać odwołana w każdym czasie.

Podpisując niniejsze oświadczenie Opiekun potwierdzam, że moje danych osobowych oraz dane osobowe dziecka – uczestnika będą przetwarzane przez Administratora w celu umożliwienia uczestnictwa uczestnika w organizowanych przez Administratora wydarzeniach.

Zgoda: ………………………………………………………, dnia:………………………
Imię i nazwisko – czytelnie

Centrum Aktywności Ruchowej